BIM v zahraničí a v ČR

BIM v zahraničí a v ČR

Zahraniční zkušenost

V zahraničí došlo v posledních několika letech k velkému rozmachu BIM v praxi. Hlavní motivací je využití BIM modelů při správě veřejného majetku a také širší možnosti posuzování návrhů při snaze o snižování uhlíkových emisí a celkové zlepšení udržitelnosti ve výstavbě. Mezi jedny z prvních významných a velkých uživatelů BIM patří zejména státy a jimi spravované organizace. Již několik států podporuje, nebo dokonce vyžaduje využití BIM pro veřejné zakázky. Podobný trend lze sledovat také v EU, která vidí BIM jako nástroj na zvýšení své konkurenceschopnosti. Do své legislativy v podobě směrnice 2014/24/EU o veřejných zakázkách začlenila principy, které apelují na kvalitu na úkor nejnižší ceny zakázky jako rozhodujícího hodnotícího kritéria a další principy, které se shodují s principy BIM. Bližší informace o návazností BIM metodiky na směrnici.

BIM v ČR

Na uvedeném obrázku je znázorněna přibližná pozice ČR na diagramu vývoje BIM, kdy se jednotlivé úrovně vyvíjí od navrhování s využitím CAD, přes fázi definování standardů a přechod k plnému 3D projektování až po integrované informační modelování, které předpokládá integrovaná a interoperabilní data.

Česká republika se v současnosti nachází v první úrovni, kdy architekti sice již často používají 3D modely pro vizualizace svých konceptů, ale na mnoha místech stavebního procesu jsou stále používány především 2D výkresy a nestrukturované informace v rozličných formách. Důvodem je však především to, že v ČR zatím neexistují dostatečné standardy pro BIM.

Nedostatek kompatibilních systému, standardů a protokolů, rozdílné požadavky klientů a projektantů brzdí rozvoj BIM. Tato technologie má přitom velký potenciál. U projektů modelovaných v BIM je detekce kolizí snazší, následné změny nákladů nižší, navrhovaná data mohou být rovnou přenášena k výrobním linkám, zobrazení projektu ve 3D přímo na stavbě usnadňuje představivost a eliminuje tak možné chyby a prostoje. Zefektivní stavební přípravu a pracovní postupy s ohledem na energetické a ekologické požadavky z hlediska dlouhodobé udržitelnosti. Všechna data z fáze přípravy a realizace projektu navíc dále slouží pro facility manažery a údržbu objektů až do jejich likvidace. BIM má potenciál propojit stavební proces i stavebnictví jako takové, a tím dát impuls k obnově národního hospodářství.