Časté dotazy (FAQ)

Časté otázky a odpovědi k SW KROS a CS ÚRS

Otázky a odpovědi k programu KROS

Co je to BSZP a jaké výhody mě přinese?
BSZP je zkratka Balíku služeb zákaznické podpory. Při platném balíku služeb zákaznické podpory získáváte nejnovější verze SW a můžete využívat služby HOT line, prémiové moduly a další služby. Více o zákaznické podpoře.

Proč mě přestaly fungovat moduly Materiály online a Inteligentní importy?
Jedná se o prémiové moduly – podobně jako moduly AREA, Asistent rozpočtáře, aj. Jsou to „živé“ - průběžně aktualizované moduly, kde je nutná údržba importních šablon, databází materiálů, ad. a jsou dostupné pouze s nejnovějšími verzemi SW KROS 4 v rámci platného balíku služeb zákaznické podpory. Více informací pro další užívání modulů Vám sdělí naši obchodní zástupci.

Jak správně sestavit soupis prací dle platné legislativy veřejných zakázek?
Doporučujeme využít chytrého pomocníka v programu – Asistenta rozpočtáře. Ikonu pro spuštění naleznete v hlavním záložce Nástroje. Pro správnou funkčnost je důležité online připojení k internetu. Potřebné články k tématu naleznete v sekci Tipy pro KROS 4 - Soupis prací veřejných zakázek v KROS 4. Asistent rozpočtáře dále obsahuje spoustu užitečných rad a cenných informací ohledně programu a metodiky rozpočtování.       

Objednatel po mě požaduje formát XML, dokáže ho vygenerovat SW KROS 4?
SW KROS 4 dokáže vygenerovat více formátů XML. Doporučujeme použít formát uniXML, jehož export naleznete v Seznamu zakázek – Tisk a export. Bližší informace o formátu uniXML a jeho online validátor a prohlížeč naleznete na webových stránkách www.unixml.cz.  

Kde najdu novinky zapracované do programu KROS 4 a Cenové soustavy ÚRS?
Instalací SW KROS 4 se novinky každé instalované verze nahrají do složky c:/KrosData/manual. Naleznete zde kompletní novinky SW KROS 4 a databází Cenové soustavy ÚRS i přehlednou příručku k ovládání SW KROS 4.   

Budou mě fungovat starší zakázky z programu KROS plus v nejnovější generaci programu KROS 4?
Ano, zakázky z programu KROS plus je možné převést do programu KROS 4 a nadále je používat.

Je možné vrátit změny zpět, když se v rozpočtu „ukliknu“?
Pro časté operace v tabulce rozpočtu – jako jsou úpravy množství, cen a popisů položek, přesun položek na jiném místo v rozpočtu, ad. je možné využít funkci KROK zpět/vpřed, kterou naleznete v paletě ikon novějších verzí SW KROS 4. Tuto funkci lze využít i v tabulce pro tvorbu a úpravy výkazů výměr.   

Dokáže KROS 4 vytvořit Excel se vzorci?
Exporty se vzorci naleznete v samostatné záložce Seznamu zakázek Tisk a export. Nejoblíbenějším exportem uživatelů je „Excel komplet 2012“ a „Excel VZ“.  Plně odpovídá posledním požadavkům uživatelů a moderním trendům. Dle zaškrtnutého parametru je možné vyexportovat „výkaz výměr, slepé zadání, odemčený excel, plné popisy, poznámku k souboru cen a další.“

Je možné zakázky sdílet na firemním uložišti?
SW KROS 4 umožňuje různé varianty síťového nasazení – od jednoduchého síťového sdílení zakázek a databází (postup níže), až po Terminálové a SQL nasazení se stovkami uživatelů. Více informací o síťovém řešení.
V případě jednoduchého sdílení zakázek na firemní uložišti (síťový disk, apod.) stačí v základním okně KROS 4 (objeví se po zavření okna Seznamu zakázek) Uživatelé systému nastavit Datové umístění. Je možné např. přidat nové síťové umístění Zakázek. Po nastavení stejného uložiště na více lokálních PC, pak uživatelé mohou spolupracovat na zakázkách v tomto uložišti - Návod.  

Dokáže program zkontrolovat, zda nejsou v rozpočtu chyby?
Nabídkový rozpočet lze zkontrolovat uživatelským nástrojem „Kontrola rozpočtu“, který naleznete pod záložkou Nástroje.  Tato často používaná funkce dokáže pohlídat základní metodické nebo uživatelské chyby v rozpočtu - např. duplicitu položek, přesun hmot, nulové množství a ceny a další.

Jak rychle porovnat ceny rozpočtu oproti databázi?
Využijte pohled Porovnání cen v novějších verzí programu KROS 4. V rozpočtu v Základní paletě ikon vyberte Pohledy/porovnání cen. Následně ikonou Porovnání rozpočtu s databází zvolte databázi, podle které chcete rozpočet porovnat. Výsledkem bude přehledné porovnání cenových i procentuálních rozdílů položek, včetně grafického zvýraznění největších rozdílů.   

Jak upravit celkovou cenu stavby, která má více objektů?
Použijte funkci v Seznamu zakázek: menu Úpravy – Cenová nabídka. Pomocí této funkce rychle upravíte cenu všech objektů stavby najednou - procentem, nebo úpravou na zadanou částku. Navíc zde vidíte i Vaše náklady a zisk za objekty/celou stavbu a můžete vygenerovat rychlou cenovou nabídku.  
 
Jak sjednotím nebo zkontroluji cenu položek napříč celé stavby?
Pro sjednocení cen nebo kontrolu stejných položek ve více objektech stavby můžete použít funkci „Přehled stavby“, kterou naleznete v Seznamu zakázek v záložce Nástroje. Zde se zobrazí položky za celou stavbu a můžete jednoduše upravit ceny ve všech objektech stavby.
 
Jak převedu rozpočet do jiné cenové úrovně (starší, aktuální)?
V rozpočtu použijte funkci Aktualizace zakázky (CTRL + A), ikona žlutého blesku v ikonách hlavní nabídky. Je důležité vybrat potřebnou cenovou úroveň URS PRAHA a zaškrtnout parametry, které požadujete aktualizovat. Při více kolových soutěžích oceníte i možnost aktualizovat rozpočet již oceněným rozpočtem, což je Vaše vlastní databáze cen.

Lze urychlit práci s objemnou zakázkou?
Pokud Vás editační úpravy v rozpočtu velmi zpomalují při práci, doporučujeme použít speciální funkci, která se nachází v Seznamu zakázek v záložce Údržba – Údržba a oprava. Funkce vyčistí celou stavbu a datově uspořádá tak, že práce s ní bude rychlejší.
Při práci v rozpočtu je také možné vypnout „Automatický přepočet zakázky“, který naleznete pod volbou pravého tlačítka myši. Potom se data (např. součty cen po oddílech, cena celé zakázky) nepřepočítávají po každé změně (časové náročnější), ale přepočet můžete spustit podle potřeby ručně -  ikonou kalkulačky „Přepočtu“, která se nachází v hlavních ikonách nabídky.  

Lze urychlit spuštění programu a Seznamu zakázek?
Rychlost spuštění programu je závislá na objemu dat v Seznamu zakázek. Ukládání uživatelských dat „KZ“ zakázek je individuální, záleží na četnosti Vaší práce v programu. Všechny zakázky/stavby se ukládají do jednotné adresářové cesty C:\KrosData\Zakázky. V případě velkého objemu dat (např. desítky GB) doporučujeme pravidelnou údržbu, tzn. přesunout již nepoužívané zakázky pomocí správce souborů či průzkumníka do jiné složky např. C:\KROSData\Archiv. Jestliže často mažete založené zakázky, je doporučeno i pravidelně odstranit tato již nepotřebná data z koše. Při zapnutém koši „zrušené zakázky“ použijte volbu pravého tlačítka myši „Vymaž trvale zrušené zakázky“.  

Je možné poslat rozpočet ve formátu „KROS“, aby se dal otevřít na jiném počítači?
Pro přenos dat stačí přenést soubory, které se standardně nacházejí ve složce C:\KrosData\Zakázky do jiného PC do obdobné složky. Tento přenos se využívá např. pro firemní komunikaci – kdy celou zakázku chcete předat Vašemu kolegovi, nebo při přenosu Vašich zakázek na nový PC, apod.
Doporučujeme ověřit, jakou verzi má uživatel, kterému posíláte danou zakázku. Jestliže se jedná o starší verzi, než máte nainstalovanou, musíte ji uložit před samotným odesláním na záložce Tisk a export – Ostatní exporty – Starší verze KROS“ (exportovat) do příslušné verze.
 
Lze najednou vytisknout celou stavbu, která obsahuje více objektů/částí?
Kompletní stavbu lze vytisknout ze Seznamu zakázek ze záložky Tisk a export – Hromadný tisk, přičemž je důležité zaškrtnout parametr „celá stavba“. Zde jsou přehledně zobrazené šablony, které si můžete vybrat a poslat je přímo na tiskárnu. Ze stejného okna – „Hromadného tisku“ můžete exportovat do formátů Microsoft Office „xls“ nebo Adobe Reader „pdf“.

Jak v rozpočtu  vytvořit vlastní „R“ položku?
Postavte se na pozici v rozpočtu, kam chcete položku vložit a použijte např. funkční klávesu „F3“. Program Vám nabídne možnosti nového vložení - vyberte konstrukci nebo materiál. Potom jen vyplňte požadované informace o položce (kód, popis, MJ, cena, ad.).

Jak zkopírovat nebo přesunout položku rozpočtu na jiné místo v rozpočtu?
Můžete použít pro rychlý přesun položek „Drag and drop“ *- „Táhni a pusť“ nebo klasický způsob pod volbou pravého tlačítky myši.  U druhé možnosti je důležité nejdříve položky v rozpočtu označit. Poté se pozičně nastavit na řádek, pod který chcete položku přesunout/zkopírovat a použít volbu „přesunu nebo kopie“ pomocí pravého tlačítka myši: Označené  -  Přesuň/Kopie.   

Jak zkopírovat položky z jiného rozpočtu?
Můžete využít dva způsoby kopírování položek mezi rozpočty. Prvním způsobem je kopírování pomocí schránky. Položky si v rozpočtu označte a použijte klávesovou zkratku „Ctrl+C“. V Seznamu zakázek otevřete druhou zakázku, do které potřebujete položky vložit a použijte „Ctrl+V“.  Druhou možností je využití funkce v rozpočtu „Vlož z jiné zakázky“ - Ctrl+F3. Jedná se o rychlejší způsob vložení položek do rozpočtu, který spoří Váš čas.   

Dokážu si barevně zvýraznit položky rozpočtu?
V rozpočtu použijte druhý sloupec „P“ – „Příznaky položek“. Lze používat cca 10 barevných příznaků, které Vám pomohou položky rozpočtu odlišit od ostatních, můžete pomocí jich filtrovat zakázku, seskupovat, apod.
 
Je možné zkontrolovat čerpání rozpočtu rozsáhlé zakázky o mnoha objektech?
Pro tento případ je připravená manažerská šablona „Přehled čerpání stavby“, kterou naleznete v Seznamu zakázek v záložce Nástroje. Ve speciálním pohledu za stavbu se přehledně zobrazí čerpání rozpočtu celé stavby, včetně možnosti rozpadů až na úroveň položek za každou splátku čerpání každého objektu stavby.
 
Lze vytisknout podklad pro objednávku materiálu dle výrobní kalkulace?
Program umožňuje přímo tento výstup, najdete ho v tiskových výstupech – Oceňovací podklady. Dále lze vytisknout limitka mezd, strojů, OPN atd.
 
Kde se v programu zadávají VRN (vedlejší rozpočtové náklady)?
V programu jsou dvě možnosti zadání VRN:
První možností zadávání VRN je přímo v rozpočtu – využívá se např. pro veřejné zakázky. V Cenové soustavě URS PRAHA se v katalogu VRN nacházejí položky vedlejších rozpočtových nákladů, které je možné zapisovat do rozpočtu.
Druhou možností zadání vedlejších nákladů je v krycím listu, který je přístupný ze Seznamu zakázek nebo v rozpočtu pod tlačítkem VRN – „Vedlejší rozpočtové náklady“. Zde je pro jednotlivé kategorie možné zadat procentuální výpočet z celkové ceny rozpočtu nebo přímo zadat částku.

Vypršela mi platnost demoverze na vyzkoušení, jaké mám další možnosti?
Jestliže se zobrazí informační okno „Platnost DEMO verze vypršela“ patrně Vám po 30 dnech od instalace vypršela doba platnosti pro používání zkušební verze. Demoverzi není možné opakovaně instalovat a zkoušet. Zakázky, které jste vytvořili v demoverzi, mohou být převedeny do ostré verze.

V případě že chcete program dále používat, doporučujeme oslovit naše obchodníky popř. helpdesk (tel.: 378 121 378, e-mail: helpdesk@urspraha.cz), kteří Vám připraví konkrétní nabídku na pořízení programu nebo zodpoví Vaše dotazy.

Otázky a odpovědi k Cenové soustavě ÚRS

Obecné dotazy – metodika a využití

Kde lze nalézt definici zařízení staveniště a doporučené procentní sazby VRN?

Doporučujeme publikaci 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, kterou vydává ÚRS PRAHA (v SW KROS plus/SMART plus v katalogu 000 – Vedlejší rozpočtové náklady). Některé tituly jsou uvedeny včetně směrných procentuálních sazeb. Jejich konkrétní výše je však vždy smluvní záležitostí.

Co jsou rozbory TOV položek?

V programech KROS plus a SMART plus je pod označením TOV (technicko-organizační varianta) k dispozici sborník potřeb a nákladů (SPON), který k položce uvádí všechny složky přímých a nepřímých nákladů v podobě podrobných rozborů. Jsou zde uvedeny konkrétní profese, stroje a materiály, včetně výkonových a spotřebních norem a další.

Kde najdu ČSN pro konkrétní druhy stavebních prací?

Seznam souvisejících technických norem a právních předpisů je uveden v Příloze č. 1 Všeobecných podmínek jednotlivých katalogů. Zde uvedený výčet norem však nemusí být úplný, co se týká vztahu k dané konstrukci nebo práci. V Přílohách č. 1 Všeobecných podmínek katalogů jsou uvedeny jen ty normy, ze kterých se vycházelo při tvorbě směrných cen.

Jak se správně oceňují náklady, které vznikají v souvislosti s dopravou materiálů a výrobků?

Náklady související s přemísťováním materiálu lze rozčlenit obecně na tři kategorie:

1) Náklady na dopravu materiálu z místa pořízení (zakoupení) na první skládku na staveništi – jedná se o mimostaveništní dopravu, která je kryta pořizovací cenou materiálu, promítnutou do stavebního rozpočtu. Pokud je v rozpočtu materiál oceněn pořizovací cenou, pak jsou tyto náklady již v této ceně zahrnuty. Pokud ne, pak se náklady ocení cenou mimostaveništního přemístění, nikoliv položkami přesunu hmot.

2) Z první skládky na staveništi k hranici prostoru technologické manipulace. Podmínkou je, že na staveništi je založena skládka, ze které je materiál postupně během dnů či týdnů realizace zakázky postupně po dávkách odebírán; nejedná se o prosté odebírání materiálu při výkonu dané práce). Pokud se tyto náklady realizují, pak lze tyto náklady ocenit položkami přesunu hmot.

3) Od hranice prostoru technologické manipulace k místu zabudování - tyto náklady jsou již paušálně započteny ve směrných cenách materiálů a výrobků; samostatně se neoceňují. Prostor technologické manipulace je prostor výkonu dané práce.

Proč jsou některé položky v SW KROS uvedeny barevným textem a jiné černým textem?

Jedná se o zvýraznění specifických vlastností položek:
Zelený popis i cena položky – jedná se jen o montážní položku, dodávku je třeba ocenit ve specifikaci.
Hnědá hmotnost u položky - hmotnost podmínečně započitatelná do celkových hmotností pro výpočet nákladů na přesun hmot (někdy ano, někdy ne). V tiskovém vydání katalogů je označena tak, že je hmotnost uvedena v závorce.
Modrý popis položky – tato práce je zastoupena nejen v jednotkových cenách stavebních prací (např. v katalogu 822-1) ale i v databázi agregovaných položek komunikací (APK). Daná položka slouží jako podklad pro vytvoření agregované položky/položek.

Jak se určují směrné ceny pro provoz stavebních strojů?

Provoz stavebních strojů je vyčíslen množstvím času užití stroje a výší sazby strojohodiny čerpané ze Směrných sazeb strojohodin. Výše strojohodiny je tvořena výpočtem, zohledňujícím pořizovací cenu stroje, náklady na provoz stroje (náklady na pohonné hmoty, pneumatiky a ostatní materiály), náklady na přemisťování stroje, opravy a údržbu, jeho životnost. Viz též Úvodní části všech katalogů, které vydává ÚRS PRAHA.

Kde mohu nalézt položky pro oceňování konstrukcí ze sádrokartonu?

Požadované položky obsahuje katalog 800-763 Konstrukce suché výstavby, který dále zahrnuje mj. sádrovláknité a cementovláknité konstrukce.

Jak lze určit reprodukční cenu stavebního objektu?

Doporučujeme publikaci Převodní indexy cen stavebních objektů od roku 1971 do roku 2013, kterou vydala společnost ÚRS PRAHA. Obsahuje tabulky, jejichž náplní jsou indexy za odvětví stavební výroby celkem (obor 800), pro všechny obory dle klasifikace stavebních objektů (KSO) a pro vybrané obory v členění podle hlavní konstrukčně materiálové charakteristiky (TS). Tyto indexy lze využít při znalosti pořizovací ceny objektu pro určení pořizovací ceny tohoto objektu v jiném časovém období a pro zjištění reprodukční ceny objektu (tedy ceny, za kterou by byl objekt pořízen v současném časovém období). Dále jsou indexy využívány při zpracování srovnávacích analýz, při oceňování stavebních objektů v souvislosti s jejich smluvním převodem a v praxi realitních kanceláří a smluvních znalců.

 

Konkrétní dotazy - jednotlivé případy a položky

Chtěla bych poradit, jakým způsobem ocenit zatažení potrubí do chráničky. Jedná se o protlak kanalizačního výtlaku PEHD 110x10 v ocelové chráničce 219x10.

Vámi popsané práce lze ocenit následujícími položkami:
Zemní protlak včetně zatažení chráničky položkou 141 72-1116 z katalogu 800-1 „Zemní práce“.
Kluzná sedla položkou 899 91-1122 z katalogu 827-1 „Vedení trubní…“.
Uzavírací manžety položkou 899 91-3142 z katalogu 827-1 „Vedení trubní…“.
Montáž úseku potrubí náležejícího do chráničky včetně jeho zatažení do chráničky R-položkou vytvořenou kalkulačním porovnáním např. k položce 871 26-5201 (neboť se jedná o poněkud odlišnou práci od položky v otevřeném výkopu) s příslušností ke katalogu 827-1 „Vedení trubní…“. Tato práce (protažení potrubí) bude do katalogu v budoucnosti doplněna. Položku 871 26-5201 nelze použít, neboť se týká ocenění prací prováděných v otevřeném výkopu.
Pro úplnost dodáváme, že souborem cen 899 91-41 „Montáž ocelové chráničky“ z katalogu 827-1 se oceňují montáže chráničky klasickou cestou, tj. v otevřeném výkopu.

Proč je výrazný rozdíl v nákladech na dopravu suti a vybouraných hmot?

Rozdílné náklady jsou dány odlišným významem suti a vybouraných hmot a odlišným způsobem vykládky. Viz čl. 4 „Názvosloví a definice“ Všeobecných podmínek.

Sutí se rozumí vybourané kusové nebo sypké hmoty (např. cihly, kusy betonu, otlučené omítky, apod.), které je možné nakládat ručně, nebo nakladačem. Při vyložení se suť pouze sesype z valníku.   

Vybouranými hmotami se rozumí kusové nebo nesypké materiály větších rozměrů (panely, svodidla, obrubníky, apod.), které je nutné nakládat (a vykládat) pomocí jeřábu či autojeřábu.

Zhotovitel vyvalil ze svahované jámy žulové balvany různých velikostí vážící až několik tun, které nebylo možno v jámě rozbít strojním kladivem a nyní je není možno z terénu naložit na dostupný dopravní prostředek.
Zhotovitel chce uplatnit položku č. 100 00-1903 – „Druhotné rozpojení balvanů v hornině tř. 7 pomocí trhavin“. Má na podobný postup zhotovitel nárok?

Pracovním postupem při hloubení vykopávek se nadměrné balvany mohou někdy pouze uvolnit, nikoliv rozrušit natolik, aby byly bez problémů odstraněny v rámci odsunu vykopávky. Nadměrnost balvanů je posuzována podle jejich hmotnosti a tvaru, které znesnadňují možnosti jejich přesunu.
Pro případy, kdy hloubením rýh a jam se uvolní velké balvany se ztíženou možností jejich manipulace (odsun, nakládání apod.) jsou určeny položky souboru cen 100 00-19 „Druhotné rozpojení balvanů nadměrné velikosti…“ Zhotovitel má na použití těchto položek v takových případech nárok.

Chci se zeptat na používání položky číslo 997 00-6519 „Příplatek k vodorovnému přemístění suti ZKD 1 km přes 1 km“. Od místa demolice mám skládku vzdálenou 11 km. Pro první km použiji položku číslo 997 00-6512 (vodorovná doprava suti do 1 km), pro zbylou trasu použiji položku číslo 997 00-6519 - odváženou suť v tunách  budu násobit 10x (10 km) nebo 20x (20 km)? Počítá se i cesta zpět?

Příplatek použijte 10x. Náklady na zpáteční či jiné přemístění dopravního prostředku jsou započteny paušálně ve směrných cenách (viz odst. 12, čl. 24, Úvodní části katalogu).

Existují vysvětlující texty k pažení? Jedná se mi o případ příložného pažení, kdy zhotovitel paží pouze paždíky na svislo po dvou metrech a tvrdí, že jinak to jsou mezery mezi pažnicemi a přitom chce zaplatit celou plochu. Určitě s tímto řešením máte zkušenosti - prosím jak to řešit?

Pažení musí především zajišťovat bezpečnost při provádění prací jak vlastních při zřizování a odstraňování pažení, tak prací, kvůli kterým se pažení provádí. Za bezpečnost zodpovídá zřizovatel pažení.
V plném popisu položek a poznámkách k cenám je uvedeno, že ceny platí pak pro jakoukoliv mezerovitost, přičemž plocha mezer se u příložného pažení neodečítá.

Jak je to s výběrem položky pro hloubení jam a rýh podle množství výkopku? Když mám na stavbě jámy pažené (jednotlivě cca 15 m3), nezapažené se šikmými stěnami (jednotlivě cca 22 m3), startovní a cílové jámy pro protlaky (jednotlivě 3m3), rýhy pažené, nezapažené a vykopávky zářezů (rýhy se šikmými stěnami), jak zvolím do kolika kubíků to bude?

Jámy se oceňují jednotlivě s výjimkami (odst. b, čl. 3111 Všeobecných podmínek katalogu 800-1), množství výkopku u rýh se sčítá (odst. a, čl. 3111), sčítá se také u zářezů (mimo zářezů pod vodou, viz odst. b, čl. 3111).

Když se provádí rýha 0,6*6 m, ale její hloubka je 1,8 m (jedná se o startovní rýhu pro pluhování), mohu ještě použít položku pro ocenění rýhy šířky do 600 mm?  V poznámce je uvedeno, že položku lze použít jen do hloubky rýhy 1,5 m.

U pluhování se objem vytlačeného výkopku vypočítá individuálně; nejedná se o klasicky prováděnou rýhu.