Cenová soustava ÚRS

Cenová soustava ÚRS

Cenová soustava ÚRS (CS ÚRS) je ucelený systém informací, metodických návodů a postupů pro stanovení ceny stavebního díla. Všechny informace jsou integrovány do strukturované multimediální databáze. CS ÚRS pomáhá investorům, projektantům i dodavatelům ve všech fázích výstavby – při přípravě stavby i její realizaci. Slouží jako zdroj informací o cenách materiálů, výrobků, stavebních prací. Je nepostradatelným nástrojem každého, kdo se věnuje problematice cen stavebního díla.

Cenová soustava ÚRS je v kompletní podobě součástí programu řady KROS.


Cenová soustava ÚRS obsahuje

Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací a montáží technologických zařízení

Člení se na:

 • Cenové a technické podmínky (Úvodní části katalogů; Všeobecné podmínky použití cen; Zadání pro stanovení směrných cen stavebních prací)
 • Katalogové listy
 • Směrné ceny položek včetně jednotlivých složek ceny

Třídníky, číselníky a klasifikace

Další součásti CS ÚRS

 • Katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
 • Sborník pořizovacích cen materiálů (SPCM)
 • Sazebník strojohodin
 • Mzdová matice
 • Sborník doplňkových ostatních přímých nákladů (DOPN)
 • Indexy změn cen ve stavebnictví

Ostatní oceňovací podklady ÚRS

 • Rozpočtové ukazatele (RUSO) – ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku
 • Rychlé rozpočtování (RYRO®) – systém agregovaných položek pro rychlé orientační ocenění pozemních staveb
 • Oceňování škod na stavebních objektech (POLAR) – pomůcka pro likvidaci škodních událostí
 • Agregované položky komunikací (APK podle TP170)

Komu Cenová soustava ÚRS slouží?

Pomáhá investorům, projektantům i dodavatelům ve všech fázích výstavby - při přípravě stavby i její realizaci. Slouží jim jako zdroj informací o cenách materiálů, výrobků, stavebních prací. Je nepostradatelným nástrojem každého, kdo se věnuje problematice cen stavební produkce. Podklady CS ÚRS využívají zejména rozpočtáři, kalkulanti, stavební firmy, developeři a investoři pro transparentní a vzájemně akceptovatelné stanovení ceny stavebního díla.  

Využití oceňovacích podkladů ÚRS

 • V předprojektové a projektové fázi stanovíte rychle předběžnou cenu stavby za pomocí rozpočtových ukazatelů.
 • Ve fázi nabídky sestavíte za pomocí výkazu výměr a Katalogů popisů a směrných cen položkový rozpočet. Ten může sloužit ve formě „slepého“ rozpočtu jako zadání pro výběrové řízení nebo jako podklad pro sestavení odbytového rozpočtu.
 • Ve fázi realizace sestavíte výrobní kalkulaci, s využitím rozborů položek rozpadem na nákladové druhy - materiál, profese, stroje a ostatní přímé náklady.

Nejčastější využití CS ÚRS

 • tvorba rozpočtů staveb
 • oceňování pojistných škod
 • osvojení procesu rozpočtování
 • rychlé ocenění stavebních prací
 • kontrola cenových nabídek
 • přehled o vývoji stavebnictví, cen, ...

Jak získat CS ÚRS?

Cenová soustava ÚRS je v kompletní podobě součástí SW řady KROS, kde je možné komfortně vytvořit či zkontrolovat soupis prací, rozpočet, nabídku ad.

Cenová soustava ÚRS a veřejné zakázky

S programem KROS 4 a Cenovou soustavou ÚRS můžete snadno vytvářet soupisy prací pro veřejné zakázky. Rozpočet vytvářejte jak jste zvyklí, program za vás obstará nezbytné kroky v souladu s legislativou, např. obchodní názvy, transparentní informace o náplni cen apod. Vytvořený rozpočet lze kdykoliv přepnout do režimu Veřejná zakázka. Hotový rozpočet pak jednoduše vyexportujete do předepsaného formátu.

Cenová soustava ÚRS splňuje legislativní požadavky dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek účinného od 16. 07. 2023 a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v aktuálním znění.

Zadavatelům veřejných zakázek a zpracovatelům zadávací dokumentace poskytuje všechny nezbytné podklady pro sestavení soupisu prací při tvorbě zadání veřejných zakázek a vyhodnocení nabídek. Cenové a technické podmínky katalogů, jejichž dálkové zpřístupnění nové právní předpisy umožňují, třídník TSKP, číselníky a klasifikace stavebních objektů i přehled dalších částí Cenové soustavy ÚRS naleznete na stránkách www.cs-urs.cz.

Kontakt

Informace k CS ÚRS - tel.: 702 151 123, e-mail: cen.info@urs.cz

Potřebujete další informace?