RYRO – Rychlé rozpočtování

RYRO – Rychlé rozpočtování

Soustava RYRO® je nová, samostatná část Cenové soustavy ÚRS, určená pro snadné a rychlé oceňování výstavby budov. Jedná se o agregované položky, pomocí kterých lze v přípravné fázi výstavby (studie, DUR, DSP) bez zbytečných složitostí velice rychle ocenit pozemní stavbu a to jak bytovou tak i nebytovou.

Pro koho je Soustava RYRO® určena

Soustava RYRO® je určena především projektantům, architektům, investorům z řad státní správy a samosprávy, developerům, ale také drobným stavebníkům, dodavatelským firmám a dalším účastníkům přípravy a realizace staveb.

Jak lze RYRO® získat

Soustava RYRO® je v plné podobě součástí SW KROS, kde je možné komfortně vytvořit či zkontrolovat rozpočet nebo nabídku, upravit sazby na nepřímé náklady a zisk, rozpočet vytisknout, či vyexportovat, apod. Soustavu RYRO® lze získat také jako publikaci - přejít do e-shopu.

Základní struktura RYRO®

Úvodní část Část 1 - Stavební práce hrubé stavby
 1. Zemní práce
 2. Základové konstrukce
 3. Svislé konstrukce
 4. Vodorovné konstrukce
 5. Omítky
 6. Fasády
 7. Mazaniny a potěr
 8. Zednické osazování
 9. Izolace
 10. Střechy
 11. Lešení
Část 2 - Konstrukce a dokončovací práce
 1. Výplně otvorů
 2. Suchá výstavba
 3. Výrobky truhlářské
 4. Výrobky zámečnické
 5. Podlahy
 6. Dokončovací práce
Část 3 - Instalace a technologické celky
 1. Technická zařízení budov
Část 4 - Vnější stavební objekty
 1. Oplocení
 2. Komunikace
 3. Přípojky


Podrobný obsah RYRO®

Podrobný obsah a struktura

Soustava RYRO® aktuálně obsahuje následujících skupiny sazeb:
Část 1 - Stavební práce hrubé stavby

100. Zemní práce
110-A-0... Přípravné a přidružené práce pro hloubené vykopávky
130-A-0... Hloubené vykopávky
150-A-0... Pažení příložné
160-A-0... Přemístění výkopku nebo sypaniny
170-A-0... Konstrukce ze zemin a sypanin
180-A-0... Povrchové úpravy terénu

200. Základové konstrukce
210-A-0... Trativod
220-A-0... Piloty železobetonové
270-A-1... Podklady pod základy
270-A-2... Základy pro konstrukce a budovy
270-A-3... Základy pro strojní a jiná zařízení
270-A-4... Základové zdi

300. Svislé konstrukce
310-A-0... Zdivo a stěny
330-A-0... Sloupy a pilíře
340-A-1... Příčky
340-A-2... Přizdívky a stěny ochranné a izolační
350-A-1... Překlady
350-A-2... Klenbové pásy a římsy
360-A-0... Komín třísložkový jednoprůduchový

400. Vodorovné konstrukce
410-A-1... Stropy
410-A-2... Klenby a skořepiny
410-A-3... Nosníky stropní
420-A-0... Ztužující pásy a věnce
430-A-0... Schodiště a rampy

610. Omítky
610-A-0... Přípravné a přidružené práce pro úpravy vnitřních ploch
610-A-1... Omítka vnitřních ploch
610-A-2... Tenkovrstvá úprava vnitřních ploch

620. Fasády
620-A-0... Přípravné a přidružené práce pro úpravy vnějších povrchů
620-A-1... Omítka vnějších ploch
620-A-2... Kontaktní zateplovací systémy (KZS)
620-A-3... Tenkovrstvá omítka vnějších ploch
620-A-5... Vnější nátěr omítky
620-A-9... Doplňky k vnějším povrchovým úpravám

630. Mazaniny a potěry
630-A-1... Násyp
630-A-2... Mazanina z betonu
630-A-3... Potěr na mazaninách nebo betonových podkladech
630-A-4... Okapový chodník

640. Zednické osazování
640-A-1... Dveřní zárubně nebo rámy kovové
640-A-2... Stavební pouzdro posuvných dveří
640-A-9... Drobné kovové předměty

710. Izolace
711-A-0... Izolace proti zemní vlhkosti a tlakové vodě
712-A-0... Hydroizolace plochých střech
713-A-0... Izolace tepelná

760. Střechy
762-A-1... Krov
762-A-3... Bednění a laťování krovů
764-A-0... Oplechování a lemování zdí, atik, říms a střešních prvků
764-A-1... Oplechování okapů
764-A-2... Žlaby
764-A-3... Odpadní trouby (svody)
764-A-4... Krytina plechová
765-A-1... Krytina z asfaltových šindelů
765-A-2... Krytina keramická
765-A-3... Krytina vláknocementová
765-A-4... Krytina betonová

940. Lešení
940-A-0... Lešení

Část 2 - Konstrukce a dokončovací práce

761. Výplně otvorů
761-A-1... Okna
761-A-2... Dveře balkónové
761-A-3... Dveře
761-A-4... Vrata garážová
761-A-5... Konstrukce ze skleněných tvárnic
761-A-9... Doplňky k výplním otvorů

763. Suchá výstavba
763-A-1... Dřevěná stěna
763-A-2... Dřevěný strop
763-A-3... Doplňky k tesařským konstrukcím
763-A-4... Podbíjení venkovních podhledů
763-A-5... Dřevěné podlahové konstrukce
763-A-6... Sádrokartonové příčky a stěny
763-A-7... Sádrokartonové podhledy a podkroví
763-A-9... Příplatky k sádrokartonovým konstrukcím

766. Výrobky truhlářské
766-A-1... Schodiště dřevěné
766-A-2... Vestavěný nábytek

767. Výrobky zámečnické
767-A-1... Schodiště kovové
767-A-2... Zábradlí
767-A-3... Žebříky fasádní
767-A-9... Atypické kovové konstrukce (výroba, dodávka a montáž)

770. Podlahy
770-A-1... Podlahová stěrka
771-A-0... Keramická dlažba
772-A-0... Dlažba z kamenných desek
773-A-0... Teracová dlažba
775-A-0... Podlaha skládaná
776-A-0... Podlaha povlaková
777-A-1... Podlaha litá
777-A-2... Podlahový nátěr

780. Dokončovací práce
781-A-1... Obklady keramické
782-A-0... Obklady z kamene
783-A-0... Nátěr
784-A-0... Malby
785-A-0... Tapety
789-A-0... Vyčištění budov před předáním do užívání

Část 3 - Instalace a technologické celky

700. Technická zařízení budov
720-A-1... Rozvody vnitřní ZTI
720-A-2... Zařizovací předměty ZTI
720-A-3... Přípojky
731-A-0... Zdroj tepla
735-A-1... Otopná tělesa
735-A-2... Podlahové vytápění
741-A-1... Elektroinstalace – vedení (kompletní včetně vybavení)
741-A-2... Elektroinstalace – rozvodný systém
741-A-3... Bleskosvod a uzemnění
751-A-1... Vzduchotechnika – nucené větrání
751-A-2... Klimatizace
751-A-3... Centrální chlazení

Část 4 - Vnější stavební objekty

348. Oplocení
348-A-1... Plotové zdivo
348-A-2... Sloupky a vzpěry
348-A-3... Výplň
348-A-4... Vrátka a vrata
348-A-5... Živý plot
348-A-6... Palisáda

500. Komunikace
500-A-1... Chodník, pochůzí zpevněná plocha
500-A-2... Obslužná komunikace, pojezdná zpevněná plocha
500-A-3... Silnice II. a III. třídy, místní komunikace
500-A-4... Obrubník
500-A-5... Odvodnění
500-A-9... Doplňky komunikací

800. Přípojky
800-A-1... Vodovodní přípojka
800-A-2... Kanalizační přípojka
800-A-3... Plynovodní přípojka
800-A-4... Elektro přípojka

Kontakt

Informace k CS ÚRS - tel.: 702 151 123, e-mail: cen.info@urs.cz

Potřebujete další informace?