Reference

Reference - uživatelé SW KROS a Cenové soustavy ÚRS

Program řady KROS s Cenovou soustavou ÚRS je nejpoužívanějším systémem pro oceňování stavebních prací v České republice. Program KROS využívá v ČR více než 10 000 uživatelů.

Cenová soustava ÚRS je v současné době standardem v oceňování stavebních konstrukcí a prací a je v České republice nejpoužívanější databází oceňovacích podkladů a nástrojů ve stavebnictví.

Společnost ÚRS CZ získala:

 • Cenu odborných novinářů za Cenovou soustavu ÚRS (IBF 2003)
 • Zlatou medaili za SW pro rozpočtování a kalkulace (IBF 1998)
 • Program KROS byl v listopadu 2014 oceněný medailí Slovak Gold.

Výrobce SW řady KROS (KROS, a.s.) dosáhl nejvyšší možné partnerské úrovně se společností Microsoft. Partneři Gold Certified Partner disponují nejvyšší úrovní kompetence a odborových schopností v oblasti technologií společnosti Microsoft.

Uživateli SW řady KROS a CS ÚRS jsou subjekty ze všech sektorů českého stavebnictví i mimo něj

 • investoři - pro odhad investičních nákladů, stanovení nákladů výstavby, kontrolu cen stavebních děl
 • rozpočtáři - pro vytváření rozpočtů, stanovování a kalkulace individuálních cen
 • projektanti a architekti - pro odhad ceny stavebního díla
 • dodavatelé - pro kalkulování svých nákladů, tvorbu prováděcích rozpočtů
 • soudní znalci - pro vypracování posudků a stanovení stavebních nákladů
 • makléři s nemovitostmi pro odhady cen nemovitostí

Výběr z TOP partnerů

Metrostav a.s.

Firma Metrostav a.s. je univerzální stavební společnost zajišťující řízení a realizaci náročných stavebních děl. Svou činností pokrývá téměř polovinu trhu podzemního stavitelství. Spolupráce s firmou ÚRS CZ a.s. začala již v devadesátých letech minulého století. Od té doby firma využívá vždy aktuální databázi ÚRS a programu KROS. V současné době užívá ve firmě program KROS a Databázi ÚRS přes 200 uživatelů (především přípravářů a kalkulantů), zejména pro ocenění a kalkulaci stavebních zakázek.

Správa železnic, státní organizace

Státní organizace Správa železnic plní funkci vlastníka dráhy, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty. Program KROS s Cenovou soustavou ÚRS používaly již České dráhy před rokem 2000. Od té doby se počet licencí značně rozšířil a nyní je v obou organizacích přes 200 licencí programu KROS a Cenové soustavy ÚRS. Obě organizace používají tento nástroj především pro tvorbu rozpočtů, kontrolu cenových nabídek a sledování stavebních zakázek.

Skupina ČEZ

Program KROS s Cenovou soustavou ÚRS je od roku 2011 využíván také jako hlavní nástroj pro rozpočtování staveb ve společnosti ČEZ Distribuce, a.s. v celkovém počtu cca 800 licencí. Díky síťovému nasazení umožnuje efektivní dálkovou spolupráci při tvorbě a kontrolách rozpočtů jak mezi pracovníky společnosti ČEZ Distribuce, tak se stovkami jejích externích partnerů po celé ČR. Systematiku rozpočtování podporují centrálně spravované databáze standardů ČEZ Distribuce pro stavby NN - VN a databáze CS ÚRS pro stavby VVN. Při zavádění SW KROS v prostředí firmy v roce 2011 proškolili lektoři ÚRS CZ a.s. na 700 osob z celé České republiky. 

Dále je program KROS s CS ÚRS využíván i sesterskými a dceřinými organizacemi skupiny ČEZ, např. ČEZ ICT Services, a.s., ČEZ Energetické služby, s.r.o., Severočeské doly a.s., ENESA a.s. apod.

Skanska a.s.

Společnost Skanska působí v České republice od poloviny devadesátých let. Základním předmětem činnosti jsou všechny obory stavebnictví, vývoj a prodej vlastních bytových a komerčních projektů, správa majetku a související služby. Společnost užívá SW KROS 4 s Cenovou soustavou ÚRS jako hlavní nástroj pro tvorbu nabídek a výrobních kalkulací stavebních prací na skupině SKANSKA. V rámci projektu „Optimalizace procesu přípravy nabídkové ceny“ a „Optimalizace sestavení výrobní kalkulace“, lektoři společnosti ÚRS CZ a.s. proškolili a následně otestovali cca. 600 zaměstnanců firmy a to na znalosti rozpočtování, kalkulací a také na práci s programem KROS 4 a CS ÚRS.

Řekli o SW KROS

Další významní zákazníci

Veřejní zadavatelé:

 • Lesy České republiky, s. p.
 • Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP)
 • Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
 • Státní pozemkový úřad (SPÚ)
 • Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
 • Ministerstvo obrany ČR | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR | Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Ministerstvo vnitra ČR
 • Povodí Labe, státní podnik | Povodí Moravy, s.p. | Povodí Odry, státní podnik | Povodí Ohře, státní podnik | Povodí Vltavy, státní podnik
 • Magistrát hl. m. Prahy a Úřady městských částí
 • Úřady krajů po celé ČR a podřízené organizace
 • Úřady měst a obcí (Brno, Plzeň, Ostrava, Olomouc, Hradec Králové, Most, Děčín, Cheb, Karlovy Vary, Havířov ad.)
 • a další státní instituce...

Stavební firmy:

 • HOCHTIEF CZ a.s. | OHL ŽS, a.s. | COLAS CZ, a.s. | enteria a.s. | S u b t e r r a a.s. | BAU-STAV a.s. | OMEXOM GA Energo s.r.o. | GJW Praha spol s r.o. | NOSTA, s.r.o. | SYNER, s.r.o. | EUROVIA CS, a.s. | FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | SMP CZ, a.s. | TIMA, spol. s r.o. a další...

Ostatní zadavatelé:

 • ČEPS, a.s. 
 • PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. 
 • Pražská energetika, a.s. 
 • Informační služby - energetika, a.s. 
 • Mateotech s.r.o.   
 • Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
 • Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

...a tisíce dalších firem a organizací