Vybrané novinky v SW KROS 4 a CS ÚRS 2024/II

Vybrané novinky v SW KROS 4 a CS ÚRS 2024/II

V průběhu první poloviny roku 2024 pokračuje stabilizace cen stavebních materiálů bez výraznějších meziměsíčních výkyvů. Ve druhé polovině roku nepředpokládáme významnější kolísání cen u většiny stavebních materiálů. Přesto lze u vybraného sortimentu očekávat zvýšení cen v důsledku cenového růstu vstupních surovin. Příkladem mohou být materiály z neželezných kovů – například rostoucí cena mědi a hliníku se začíná odrážet i v cenách konečných výrobků.

Nová verze Cenové soustavy ÚRS 2024/II reflektuje aktuální ceny u všech položek materiálů a konstrukcí k době svého vydání.

Video představení

Cenová soustava ÚRS 2024/II

Všechny položky byly aktualizovány a do soustavy bylo zařazeno přes 1 600 nových konstrukcí v 28 katalozích a téměř 5 600 nových materiálů.

Pórobetonové střechy a stropy

Nově byly zařazeny položky pro ocenění střešní konstrukce ze železobetonových nosníků a pórobetonových stropních vložek. Tuto konstrukci doplňuje vyztužení a monolitická zálivka. Konstrukce po zmonolitnění tvoří železobetonový žebrový strop. Tyto konstrukce lze využít pro vodorovné i šikmé konstrukce střech do 40°. Směrné položky doplňuje přidání komerčních variant systém Ytong Komfort. 

Dále byly rekalkulovány položky stropů ze železobetonových nosníků a pórobetonových vložek bez nadbetonávky. Revize zámečnických konstrukcí

Celá část A01 byla zrevidována. Došlo k aktualizaci, zpřehlednění, upravení a také doplnění katalogu. U položek typu podlahových konstrukcí a vnitřních žebříků byla pro snazší stanovení výměry změněna měrná jednotka. Výrazně přepracovány a sjednoceny byly konstrukce zábradlí.

Stěnové vytápění a chlazení

Nově byl přidán soubor cen pro stěnové vytápění a chlazení včetně jeho regulace. Princip stěnového vytápění spočívá v uložení topných trubek na stěně místnosti pod tenkou vrstvou omítky. Procesem sálání dochází k ohřívání ostatních stěn, stropu i podlahy. Vytápěná stěna tak představuje účinný a velkoplošný zdroj sálavého tepla, čímž lze dosáhnout téměř ideálního rozložení teploty. Uživatelskou výhodou je opticky čistý interiér bez radiátorů, bezprašný provoz vhodný pro alergiky, eliminace chladných stěn a možnost plošného chlazení v letních měsících.

Zhotovené registry se překryjí vrstvou vápenocementové omítky tl. min. 10 mm. Do jádra omítky je vložena sklovláknitá výztuž z důvodu zamezení praskání omítky. Rozteč potrubí je 100–150 mm. Registr se připojuje přímo na rozdělovač pomocí svěrných adaptérů. Stěnové a podlahové vytápění v kombinaci s nízkoteplotními zdroji (tepelné čerpadlo, solární podpora vytápění, kondenzační kotel) umožňuje další úsporu provozních nákladů. Oba sálavé systémy dohromady vytvářejí extrémně velkou teplosměnnou plochu a tím dokonale využívají nízkoteplotní potenciál topného zdroje.

Kalamitní těžba dřeva

Do Cenové soustavy byly doplněny položky pro zpracování lesních porostů po kalamitách. Při ocenění lze rozlišit nejen typ dřeviny a jeho hmotnatost, ale také typ těžby a způsob provedení.

Vedlejší rozpočtové náklady

Nové přehlednější uspořádání do dvou úrovní umožňuje oproti původnímu členění snadnější orientaci v položkách. V titulu 01 byl nově zpracován oddíl 012 Zeměměřičské práce. Tyto položky byly vytvořeny ve spolupráci s Českou  komorou zeměměřičů (ČKZ) a Asociací podnikatelů v geomatice (APG). Do titulu 06 Územní vlivy byla do oddílu 065 Mimostaveništní dopravy doplněna doprava strojů.

V titulu 07 Provozní vlivy – 072 Silniční provoz bylo doplněno DIO – dopravní značení. Dále byly upraveny položky 076 pro křížení elektrického vedení s jiným vedením a 077 pro křížení elektrického vedení s komunikací.  

Ukazatele rychlosti (radary)

Mezi položky pro vybavení dopravních staveb byly nově přidány montáže a demontáže ukazatelů rychlosti, které výrazně zpomalují dopravu na silniční komunikaci a zvyšují tak bezpečnost. 

Protipožární klapky

Do sortimentu vzduchotechniky byly nově doplněny položky pro montáž protipožárních klapek do zdi a stropu.

Prostupy a chráničky

Byly upraveny a přidány položky pro vytvoření prostupů ve zdech, základech, stropech a šachtách, a dále položky pro vložení chrániček do připravených otvorů (prostupů) a položení plastových nebo ocelových chrániček. 

Štěrbinové žlaby

Položky štěrbinových žlabů byly přepracovány na montážní. Nově lze ocenit široký sortiment štěrbinových i mikroštěrbinových betonových žlabů přesně dle kladecího výkresu.

Vyhledávání konstrukcí podle materiálů

Neustále zdokonalujeme velmi oblíbenou funkčnost uživatelů - vyhledávání položek konstrukcí podle vybraného materiálu. Aktuálně tak lze jednoduše zobrazit odpovídající položky konstrukcí k 81 tisícům materiálů z databáze CS ÚRS.

KROS 4 a BIM platforma 2024/II

Vylepšení aplikace Výměry

Zpřístupnění měření v exportech

Na základě podnětů od uživatelů jsme výrazně vylepšili tuto unikátní aplikaci na propojení rozpočtu s výměrami z projektové dokumentace. Například odkaz na režim pro čtení se při exportu nově přenáší nejen do Excelu, ale i do uniXML. Lze tak snadno umožnit zobrazení a kontrolu výměr dalším osobám.

Barevné označení měření

Pro zvýšení přehlednosti můžete nyní odměřeným prvkům přiřadit jednu z 18 barevných variant.

Výstupy a výpočty z aplikace Výměry lze využít i pro soupisy prací veřejných zakázek dle vyhl. č. 169/2016 Sb.

Přidejte se ke stovkám spokojených uživatelů. Více informací včetně manuálu k aplikaci naleznete na stránce www.urs.cz/vymery.


Novinky v Průběhu výstavby

Vícestupňové schvalování období 

Řešíte náročnější zakázky, kde fakturaci schvaluje více osob? Díky vícestupňovému schvalování určíte všechny zodpovědné osoby a pořadí, ve kterém mají období schválit. Období je samozřejmě odsouhlaseno teprve tehdy, pokud je schválené všemi odpovědnými osobami. 

Na každém projektu si přes Nastavení můžete zvolit, zdali bude schvalovací proces probíhat standardním (pokud schválí jedna osoba, období je schválené) nebo vícestupňovým schvalováním. Pořadí schvalovatelů pak nastavujete při sdílení. 

Podpora spolupráce se subdodavateli – přenos výkonů mezi projekty 

Díky nové funkci můžete čerpané výkony jednoduše přenášet mezi různými projekty. To se hodí například v situaci, kdy máte jako generální dodavatel jeden projekt pro subdodavatele a druhý pro investora. Stačí si na straně jednoho projektu dořešit čerpání se svými subdodavateli a výsledné výkony poté přenést do projektu vůči investorovi.


Novinky v programu KROS 4

Import zadání z OFERTY s výkazem výměr 

Při importu zadání vytvořeného v modulu OFERTA jsme přidali možnost importovat do KROS 4 i výkaz výměr.

Defaultní sazba přímých nákladů při používání databáze RYRO

Do Standardního pohledu v cenové databázi RYRO byl doplněný sloupec Orientační cena. Zároveň byla při prvním zápisu položky z RYRO do rozpočtu odstraněna volba nastavení sazby přímých nákladů. Nyní je defaultně nastavena na 25% a je možné ji změnit přes Kalkulační vzorec.

Více informací

Přehled vybraných novinek 2024/II ke stažení (.pdf 1,4 MB)
Kompletní seznam novinek 2024/II ke stažení (.pdf 1,0 MB)

Platnou licenci programu KROS 4 snadno objednáte na Klientském portálu ÚRS.