Nasazení SW KROS ve společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Nasazení SW KROS ve společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

ČEZ Distribuce, a. s. je dceřinou firmou skupiny ČEZ, která patří k největším energetickým uskupením v České republice i v rámci celé střední a jihovýchodní Evropy.

ČEZ Distribuce, a. s., je držitelem licence na distribuci elektřiny a ve smyslu energetického zákona č. 458/2000 Sb. je provozovatelem distribuční soustavy. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Hlavním posláním společnosti je distribuce elektrické energie fyzickým a právnickým osobám a stálé zvyšování kvality a spolehlivosti dodávky všem odběratelům.

Nutným předpokladem pro splnění těchto cílů je i zajištění výstavby, obnovy a oprav zařízení jak vlastního zařízení, tak i souvisejícího podpůrného majetku.

Před nasazením SW KROS nebyly rozpočty v předávané PD vzájemně porovnatelné, stejné výkony a materiály byly odlišně oceněny (v horším případě byly nesrovnalosti i v rámci jednoho rozpočtu), kontrola dodržování standardů byla velmi komplikovaná, mnohdy jsme byli nuceni řešit problémy spojené s použitím nestandardních materiálů až během vlastní realizace staveb.

Tyto rozpory nás přiměli přistoupit ke sjednocení způsobu rozpočtování v rámci ČEZ Distribuce, a. s. a to jak:
 • S využitím dat vlastní normové základy pro stavby řešené v napěťové hladině NN a VN.
 • Pro budování komplexních staveb (elektrických stanic VVN/VN, spínacích stanic VN/VN a vedení VVN), které jsou spojeny s nutností vybudovat i další objekty např. budovy, jímky, kolektory, komunikace, ostatní inženýrské stavby apod. jsme se rozhodli pro jiné řešení. Řešení spočívá ve využití jak vlastních dat - normové základny ČEZ Distribuce, a. s., tak dat obsažených v Cenové soustavě ÚRS.

Při výběru vhodného SW jsme brali v úvahu informace o působnosti firmy na našem trhu, její pověsti mezi odbornou veřejností, rozšířenost SW v rámci ČR a SR a z toho vyplývající stabilitu, která byla pro náš záměr dlouhodobé spolupráce důležitá. Před započetím spolupráce jsme měli obavy, jak si oslovený dodavatel poradí s nutností implementovat „hybridní systém“ – dva odlišné režimy rozpočtování ve spojení s nutností zapracovat do aplikace i naše „specifické“ požadavky jako jsou:

 • standardizace materiálové základny rozčleněné do více oblastí (1-n)
 • schvalování atypických materiálů použitých v rozpočtech
 • oceňování atypických materiálů a s tím spojené aktualizace cen v rozpočtu
 • schvalování rozpočtové části PD
 • navázání SW na ostatní systémy firmy SAP, SRM

Pro realizaci našeho záměru jsme především hledali firmu s propracovaným systémem rozpočtování a s dostatečně širokým sortimentem jak stavebních, montážních ceníků tak i dostatečným sortimentem ceníků, především stavebních materiálů. K rozhodnutí vybrat jako dodavatele firmu ÚRS přispěla znalost problematiky rozpočtování, kterou mohl dodavatele prokázat prezentací již vytvořených SW pro rozpočtování, takže při vývoji aplikace pro ČEZ Distribuci, a. s. nebylo třeba začínat „od nuly“.

Přínosy implementace centrálně provozovaného SW:
 • sjednocení způsobu rozpočtování, zvýšení kvality rozpočtové části PD
 • usnadnění kontroly nad standardy použitými při realizaci staveb v ČEZ Distribuci, a. s.
 • efektivnější komunikace v procesech týkajících se odsouhlasení rozpočtové části PD
 • zjednodušení kontroly rozpočtů a s tím spojenými úsporami
 • usnadnění tvorby podkladů pro objednání materiálu na realizaci staveb
 • možnost provádět analýzy nad daty v systému za účelem predikcí potřeby materiálů nebo získávání podkladů pro plánování nových staveb

Se službami poskytovanými firmou ÚRS a KROS jsme plně spokojeni a to jak s podporou produktu, s řešením drobných připomínek, tak i se spoluprací při návrzích na vylepšení systému, které jednak spočívají ve zvýšení uživatelské přívětivosti SW nebo s nutností zapracovat požadavky vyplývající s procesními nebo organizačními změnami probíhajícími v rámci ČEZ Distribuce, a. s. Spokojeni jsme s aktivním přístupem pracovníků firmy při řešení pro ně nových problémů.

Za dosavadní výtečnou spolupráci děkujeme a doufáme, že i nadále budeme mít dost důvodů ke spokojenosti s poskytnutým SW i jeho podporou.

Dne: 21.07. 2015 Jiří Lazarčuk, vedoucí oddělení Rozpočtování, ČEZ Distribuce, a.s.